Algemene voorwaarden voor opdrachtgevers van Projectbureau Virtueel Professionals

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de klant en Projectbureau Virtueel Professionals (hierna te noemen: PB) tot stand te komen overeenkomst(en).
 2. De overeenkomst wordt door beide partijen uitsluitend gesloten in de uitoefening van diens beroep of bedrijf.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Wijzigingen en aanvullingen op deze overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
 5. Beide partijen kunnen langs digitale (elektronische) weg met elkaar communiceren, informatie uitwisselen en overeenkomsten met elkaar sluiten. Aan het gebruik hiervan kleven risico’s zoals vertragingen, manipulatie en virussen. PB is niet aansprakelijk voor schade die hieruit eventueel voortvloeit. Waar staat vermeld dat schriftelijk zal worden gecommuniceerd, kan dit eveneens op digitale wijze worden gedaan.

 

Artikel 2: Totstandkoming en duur van de overeenkomst

 1. In het aanbod van PB staat de omschrijving van de werkzaamheden die PB zal verrichten.
 2. De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van het aanbod van PB door de klant.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd.

 

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

 1. PB zal zich inspannen de werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig de met de klant overeengekomen afspraken.
 2. PB is gerechtigd om voor de uitvoering van (delen van) de opdracht derden in te schakelen.
 3. De klant staat in voor tijdige en volledige verstrekking van alle voor de overeenkomst relevante informatie, en voor de juistheid van deze informatie.
 4. Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van PB, blijft de klant zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door haar genomen beslissingen omtrent de mate waarin zij zich op de door PB verrichte prestaties baseert, evenals voor het gebruik en de implementatie van deze prestaties.
 5. De prijzen worden vermeld in het aanbod van PB. De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
 6. Indien de klant de overeenkomst voortijdig wenst te beëindigen, kan zij dit schriftelijk (via mail) doen.
 7. Klachten dienen binnen 10 werkdagen na (het deel van) de prestatie waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk aan PB worden gemeld. Na deze termijn wordt (het deel van) de prestatie geacht te zijn aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van de klant niet op.

 

Artikel 4: Programma’s

 1. Onder een programma wordt onder andere verstaan: eendaagse programma’s, meerdaagse programma’s en online programma’s. De programma’s kunnen individueel en in groepsverband plaatsvinden.
 2. PB is gerechtigd om de inhoud, de plaats en tijd van (onderdelen van) een programma te wijzigen. PB zal de klant hierover informeren.
 3. Gemaakte afspraken in een programma kunnen niet verplaatst of geannuleerd worden door de klant, tenzij PB in een specifieke situatie anders beslist. Gemiste afspraken kunnen niet worden ingehaald door de klant, en laten de betalingsverplichtingen van de klant onverlet.
 4. De reis- en verblijfkosten die de klant maakt in het kader van een programma zijn niet opgenomen in de prijs en zijn voor eigen rekening.

 

Artikel 5: Producten

 1. De klant is verplicht de producten af te nemen op het moment dat PB deze haar ter beschikking stelt.
 2. De producten worden toegezonden aan het (web)adres dat de klant aan PB heeft verstrekt.
 3. De producten worden binnen 30 dagen na de bevestiging van de bestelling en na ontvangst van het verschuldigde bedrag door PB geleverd, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de levering vertraging ondervindt, danwel indien de bestelling niet danwel gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat zij de bestelling heeft geplaatst, een bericht. Alsdan is de klant gerechtigd om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Het reeds vooruitbetaalde bedrag zal door PB zo spoedig mogelijk worden terugbetaald.
 4. Alle door PB geleverde producten blijven eigendom van PB totdat de klant alle verplichtingen uit de overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen betaling van de koopsom, vergoedingen, belastingen, kosten en eventuele schadevergoeding.
 5. De door PB geleverde producten, die onder het in het vorige lid genoemde eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, als betaalmiddel worden gebruikt, worden verpand of op een andere wijze worden bezwaard. De klant dient alles te doen om de eigendomsrechten van PB veilig te stellen.

 

Artikel 6: Bemiddeling

 1. Indien de klant een verzoek doet tot bemiddeling voor een Virtueel Professional (hierna aan te duiden als VP) uit het netwerk van PB, dient zij alle relevante gegevens aan PB te verstrekken.
 2. In het kader van de bemiddeling, is PB gerechtigd om alle relevante gegevens (waaronder bedrijfsgegevens) van de klant voor te leggen aan de VP’s in haar netwerk.
 3. Tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven in het aanbod van PB, kan PB zelf bepalen hoeveel VP’s zij aan de klant voorstelt.
 4. De gegevens en informatie over de VP’s zijn afkomstig van de VP’s en van derden. PB is niet gehouden deze gegevens en informatie op juistheid en/of volledigheid te controleren en kan daarvoor door de klant niet verantwoordelijk en aansprakelijk gesteld worden.
 5. PB zal bemiddelen bij het maken van afspraken tussen de klant en de VP’s.
 6. PB zal aan de klant de beslissing van de VP kenbaar maken.
 7. Indien de klant en de VP tot overeenstemming komen, sluiten de klant en de VP een overeenkomst van opdracht. PB is geen partij bij deze overeenkomst van opdracht en kan hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden.
 8. Uitsluitend indien dit uitdrukkelijk is opgenomen in het aanbod van PB, is PB verplicht om na de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht tussen de klant en de VP, zoals omschreven in het vorige lid, contact met de klant en de VP te onderhouden over het welslagen van deze overeenkomst van opdracht, zonder dat PB voor dit welslagen verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden kan worden door de klant.
 9. Indien de klant of de VP na de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht zoals omschreven in lid 7, toch meent dat er geen werkbare verhouding is tussen partijen, zal PB zich inspannen om één of meerdere andere VP’s aan de klant voor te stellen. PB is hiertoe uitsluitend gehouden indien dit uitdrukkelijk in het aanbod van PB is opgenomen.
 10. Onverminderd diens verplichtingen uit de overeenkomst, kan PB niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor het wel of niet vinden van een passende VP voor de klant.

 

Artikel 7: Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

 1. PB verplicht zich tot strikte geheimhouding van door of namens de klant verstrekte vertrouwelijke informatie (waaronder diens bedrijfsgegevens).
 2. Deze geheimhoudingsverplichting van lid 1 geldt niet indien:
  – de gegevens aan een VP verstrekt worden in het kader van de bemiddeling van de klant zoals omschreven in artikel 6;

– PB verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een uitspraak van een rechter of overheidsorgaan.

 1. De klant geeft toestemming aan PB om haar naam- en adresgegevens op te nemen in een klantenbestand om de klant te informeren over de (overige) diensten en producten van PB. PB staakt deze informatieverstrekking nadat de klant schriftelijk heeft aangegeven daar geen prijs op te stellen.
 2. PB behandelt persoonsgegevens van de klant overeenkomstig met de geldende wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens conform de wet AVG.

 

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de programma’s, de diensten en op alle producten die in het kader van een overeenkomst aan de klant wordt verstrekt, zoals materialen, readers, checklists, e-books, brochures, berusten uitsluitend bij PB danwel, indien zulks uitdrukkelijk is aangegeven, bij derden.
 2. De door PB geleverde informatie en producten zijn uitsluitend verstrekt om door de klant zelf te worden gebruikt voor het doel waarvoor het is verstrekt.

De klant is niet gerechtigd om buiten dit doel (delen van) een geleverde product te wijzigen, (delen van) de geleverde informatie en producten te openbaren, verveelvoudigen, of er derden kennis van te laten nemen, al dan niet tegen betaling.

 1. In geval van naamsvermelding van PB of van derden bij geleverde producten, is de klant niet gerechtigd deze te verwijderen.
 2. De bepalingen uit dit artikel 8 blijven geldig na afloop van de overeenkomst.

 

Artikel 9: Betaling

 1. De verschuldigde bedragen dienen uiterlijk op de overeengekomen betaaldata danwel binnen de overeengekomen betaaltermijn te staan bijgeschreven op de bankrekening van PB.
 2. Indien vooruitbetaling is overeengekomen, zal levering van een product of dienst pas plaatsvinden na ontvangst van het volledige bedrag door PB.
 3. Facturen worden elektronisch verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.
 4. Indien op enig moment de klant niet aan haar (betalings)verplichtingen voldoet, is PB gerechtigd haar prestaties op te schorten tot zij de overeengekomen betaling volledig heeft ontvangen.
 5. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 6. Indien de klant niet uiterlijk op de overeengekomen betaaldata danwel binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is PB gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd overige rechten van PB, vanaf de vervaldag de klant de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot de dag der algehele voldoening.
 7. In redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten die PB maakt als gevolg van de niet-nakoming door de klant, komen voor rekening van de klant. Deze kosten zijn vastgesteld op 15% van de openstaande vordering, met een minimum van Euro 40.

 

Artikel 10: Voortijdige beëindiging van de overeenkomst

 1. PB heeft het recht om de overeenkomsten om haar moverende redenen op ieder moment te annuleren. De toekomstige betalingsverplichtingen komen alsdan te vervallen, en de klant heeft recht op restitutie van reeds betaalde maar nog niet geleverde prestaties.
 2. In geval van tijdelijke of blijvende overmacht van PB, waaronder mede wordt verstaan ziekte, tijdelijke of blijvende arbeids-ongeschiktheid, computerstoring of -uitval, internetstoring of -uitval, telefoonstoring of -uitval, of plotselinge uitval van een locatie, is PB gerechtigd de overeenkomst te beëindigen danwel haar prestaties op te schorten, zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Indien PB op grond van overmacht de overeenkomst beëindigt, houdt PB het recht op betaling van alle prestaties die waren verricht voordat er sprake was van overmacht.
 3. De overeenkomst eindigt in geval van overlijden van één der partijen.
 4. Aan beide partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding slechts toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting uit hoofde van de overeenkomst en de andere partij ter zake van die verplichting in verzuim is.
 5. Partijen hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij.
 6. Indien de klant de overeenkomst voortijdig beëindigt, geeft dit geen recht op restitutie van reeds verrichte betalingen en ontslaat dit haar niet van haar toekomstige betalingsverplichtingen. Deze verplichtingen van de klant worden op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. PB is slechts aansprakelijk indien de klant aantoont dat de klant schade heeft geleden door een wezenlijke fout van PB.
 2. De aansprakelijkheid van PB is beperkt tot een bedrag gelijk aan éénmaal het in de overeenkomst vernoemde bedrag.
 3. Indien de overeenkomst is onderverdeeld in delen, is de aansprakelijkheid van PB verder beperkt tot de vergoeding die verschuldigd is voor dat deel van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. PB is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van PB voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.
 5. Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op PB geen enkele verplichting tot schadevergoeding.
 6. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 7. PB zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. PB is niet aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen van deze derden. Dit geldt niet voor derden die onder leiding en verantwoordelijkheid van PB werken.
 8. De klant vrijwaart PB ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de tussen PB en de klant gesloten overeenkomst, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van PB. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die PB in verband met een dergelijke aanspraak maakt.
 9. Derden die door PB worden ingeschakeld voor de uitvoering van een overeenkomst, kunnen zich jegens de klant op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen beroepen, als ware zij zelf partij bij die overeenkomst.

Artikel 12: Overige bepalingen

 1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die uit deze rechtsbetrekking voortvloeien, worden uitsluitend beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement waar PB is gevestigd.
 3. Indien PB op enig moment afstand doet van een of meerdere rechten die haar uit hoofde van deze algemene voorwaarden toekomt/en, ontstaat hierdoor geen recht voor de klant in toekomstige situaties of overeenkomsten. In volgende situaties en overeenkomsten gelden deze algemene voorwaarden onverkort en volledig, tenzij alsdan tussen partijen andere afspraken worden overeengekomen.
 4. PB is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. PB zal de klant hierover informeren. De algemene voorwaarden die op de website van PB staan vermeld, zijn de op de overeenkomst toepasselijke algemene voorwaarden.